Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường TH Số 1 Hòa Mỹ Tây thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật.
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
CÂU HỎI THĂM DÒ

THÔNG TIN QUẢNG CÁO
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   85
 Hôm qua :    87
 Tổng cộng :   318052
 
   Giáo dục an toàn giao thông
   
  Cập nhật vào lúc: 10:02:19 29-02-2016  

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA MỸ TÂY                     Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 


               Số: 32/KH-S1HMT          Hòa Mỹ Tây, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong nhà trường giai đoạn 2016-2020

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh nhà trường trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông;

- Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của cả tập thể và từng cá nhân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông; nâng cao nhận thức, ý thức và thái độ khi tham gia giao thông trong học sinh, nhằm hạn chế học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn và vi phạm an toàn giao thông.

2. Yêu cầu

- Thi đua thực hiện việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải được phát động với những nội dung thiết thực, cụ thể phù hợp với tình hình đặc điểm của nhà trường; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền; giáo dục an toàn giao thông sâu rộng đến từng cán bộ công chức, viên chức, phụ huynh và học sinh;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa nhà trường với các ban ngành, đoàn thể của địa phương trong triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng “Văn hóa giao thông”;

- Kịp thời biểu dương các cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; nhắc nhở, giáo dục kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

II. CHỈ TIÊU, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Chỉ tiêu

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; ký cam kết với nhà trường trong việc nghiêm túc chấp hành các quy đinh về an toàn giao thông;

- Tổ chức cho cha, mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện khi tham gia giao thông;

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia;

- Phổ biến, giáo dục “Văn hóa giao thông” cho công chức, viên chức và học sinh theo tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ ban hành kèm theo quyết định số 355/QQD-BVHTTDL ngày 9/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trên địa bàn xây dựng cổng trường an toàn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

2. Nội dung thi đua

- Công tác triển khai kế hoạch giáo dục an toàn giao thông tại đơn vị theo từng năm học;

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính Phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Nghị quyết của Liên hiệp quốc về “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ” giai đoạn 2011-2020;

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban an toàn giao thông huyện trong các dịp cao điểm hàng năm;

- Tích cực hưởng ứng các cuộc thi, các phong trào tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh;

- Cung cấp cho học sinh các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, biết cách ứng phó với các tình huống, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, theo các cấp học, độ tuổi; hình thành thế hệ trẻ tham gia giao thông có “văn hóa” thông qua các tiết học và chương trình giáo dục NGLL;

- Thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh:

- Phối hợp với các đoàn thể có liên quan của địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ phòng, chống ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ chuyên môn thực hiện; đưa việc triển khai phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào tiêu chí đánh giá thi đua đối với các lớp trong từng năm học; tăng cường kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Bộ phận HĐGD NGLL triển khai thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua này trong liên đội một cách có hiệu quả, tránh hình thức; tuyên truyền ý nghĩa về nội dung của đợt phát động phong trào thi đua; lồng ghép các nội dung tuyên truyền đợt phát động phong trào thi đua vào các hoạt động ngoại khóa của nhà trường;

3. Từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trên cở sở chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch.

4. Văn phòng nhà trường báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về công tác triển khai đúng quy định.

Trên đây là kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong nhà trường giai đoạn 2016-2020./.

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT huyện Tây Hòa;                                 

- Lãnh đạo nhà trường;                                                                                                (Đã ký)

- Các tổ chuyên môn;                                                                                                          

- Website trường;

- Lưu: VT,CM.                                                                

                                                                    Nguyễn Anh Thư

 

          

[Trở về]
 

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây
Địa chỉ : Quảng Mỹ - Hòa Mỹ Tây - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại :057. 3589112
Thư điện tử: so1hoamytay.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây