Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường TH Số 1 Hòa Mỹ Tây thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật.
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
CÂU HỎI THĂM DÒ

THÔNG TIN QUẢNG CÁO
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   122
 Hôm qua :    421
 Tổng cộng :   286250
 
   Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
   
  Cập nhật vào lúc: 18:31:02 29-03-2015  

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂY HÒA

TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA MỸ TÂY

 


Số: 07/KH-S1HMT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hòa Mỹ Tây, ngày 24  tháng 3  năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

-------------------

          Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/HU, ngày 04 tháng 02 năm 2015 của Ban Thường vụ huyện ủy Tây Hòa về việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015;

          Căn cứ Kế hoạch số 98 –KH/ĐU ngày 05/3/2015 của Đảng ủy xã Hòa Mỹ Tây về việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015;

          Căn cứ Kế hoạch số 19–KH/ĐU ngày 11/3/2015 của UBND xã Hòa Mỹ Tây về việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015;

           Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-GDĐT ngày 19/3/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa về việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015,

          Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây xây dựng Kế hoạchtriển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03 – CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 27 – KH/ĐU, ngày 12/10/2011 của Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015. Kế hoạch số 98 –KH/ĐU ngày 05/3/2015 của Đảng ủy xã Hòa Mỹ Tây về việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua.

- Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nề nếp trong nhà trường, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên.

2. Yêu cầu

- Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong quá
trình triển khai thực hiện những năm trước, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian đến;

- Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn của cấp trên đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của đơn vị trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát hiện khen thưởng, nhân rộng và kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong đơn vị và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tự giác học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

- Tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”,
gắn với chủ đề thực hiện xuyên suốt đến năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Sau học tập, lãnh đạo cơ quan, Công đoàn, Chi đoàn,  cán bộ viên chức, đoàn viên, hội viên bổ sung nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” vào kế hoạch của tập thể và bản đăng ký làm theo của cá nhân năm 2015.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 06/4/2015

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của nhà trường

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt của đơn vị, sinh hoạt các đoàn thể bằng sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó tập trung chuyên đề về “trung thực”, “trách nhiệm”, “gắn bó với Nhân dân” và “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, vô trách nhiệm.

- Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, hoặc còn yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, đưa ra thời hạn giải quyết dứt điểm; cuối năm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực .

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23 – CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND Huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính…Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên ký cam kết thực hiện trong năm 2015.

-  Nhà trường tiếp tục tập trung chỉ đạo nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn  tàng trữ và sử dụng chất ma túy; chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; chống hiện tượng mua bán hàng lừa đảo nhân dân.

Thời gian thực hiện: Xuyên suốt trong năm 2015

3. Tiếp tục thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

- Nhà trường quán triệt cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị ban hành kèm theo Quyết định số 2746-QĐ?HU ngày 20/8/2014 của Ban thường vụ Huyện ủy gắn với chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí để thực hiện.

- Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình, báo cáo trước tập thể cơ quan, đơn vị để được góp ý, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện nghiêm túc.

4. Tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên

Trên cơ sở chương trình giảng dạy của ngành giáo dục và đào tạo, bộ phận chuyên môn, bộ phận hoạt động ngoài giờ triển khai việc giáo dục, giảng dạy học tập tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh  một cách sáng tạo, linh hoạt phù hợp với thực tế của nhà trường.

5. Xây dựng, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả các mô hình hay, việc làm tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, các cuộc vận động trong đơn vị

- Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm việc chào cờ vào thứ Hai hằng tuần ở tất cả các điểm trường, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các mẩu chuyện, bài viết về Bác, về gương sáng của tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo Bác; nhận xét đánh giá và triển khai công việc đầu tuần.

- Tiếp tục triển khai mô hình “Tiếng trống vệ sinh” và mô hình “cán bộ, giáo viên, nhan viên giúp đỡ học sinh có điều kiện khó khăn”  

- Tiếp tục khiển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 83-KH/HU ngày 18/3/2014 của ba Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Nhà trường tiếp tục nhận giúp đỡ hộ em Nguyễn Văn Tiến ở thôn Mỹ Thành; đôn đốc cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực giúp đỡ học sinh theo bảng đăng ký.

- Tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

- Nhà trường tổ chức tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong năm 2015 như: kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Phú Yên và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 85 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở tỉnh Phú Yên, 55 năm Ngày Đồng Khởi Hòa Thịnh, 10 năm Ngày thành lập huyện Tây Hòa….gắn với phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

- Tiếp tục hưởng ứng các cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013-2015.

          7. Công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, khen thưởng về thực hiệnChỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị

- Nhà trường xây dựng kế hoạch và tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 –CT/TW của Bộ chính trị; Kế hoạch số 98 –KH/ĐU ngày 05/3/2015 của Đảng ủy xã Hòa Mỹ Tây về việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.  Học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo nhà trường triển khai kế hoạch học tập trong cuộc họp hội đồng sư phạm; tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

2. Phối hợp với công đoàn nhà trường tổ chức cho CB, GV, NV ký cam kết thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015.

3. Các tổ chuyên môn có kế hoạch, giám sát, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch này.

4. Hàng quí, học kỳ, ban thi đua nhà trường tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện và bình chọn khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để khen thưởng và đề nghị các cấp khen.

          Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đức Hồ Chí Minh năm 2015 của Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây./.


Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT huyện;                                            

- UBND xã Hòa Mỹ Tây;                                                                (Đã ký)

- Lãnh đạo nhà trường;

- Lưu: VT.

                                                                                                                   Nguyễn Anh Thư

 

 

 

 

[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh [15:42:49 18-03-2015]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây
Địa chỉ : Quảng Mỹ - Hòa Mỹ Tây - Tây Hòa - Phú Yên
Điện thoại :057. 3589112
Thư điện tử: so1hoamytay.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây